TỔNG CỤC THỐNG KÊ
HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Lĩnh vực Thống kê
Danh sách các báo cáo Thống kê (Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước )
Đơn vị lập biểu(Ascending)
STT
Tên biểu
Ngày công bố
[Collapse]Đơn vị lập biểu: Vụ Tài khoản quốc gia
  2 Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước (Tổng hợp) 07/05/2018
© Bản quyền thuộc về Tổng cục Thống kê
Văn bản pháp lý | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn sử dụng